Upozornění na rizika spojená s investováním

 

ruda jelínekUpozornění na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů (obecně).

S investicí do investičních nástrojů a ne jen do těch (např. cenné papíry, deriváty) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Kurzy, devizové kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu či obdobu kolektivního investování, vkladu u peněžního ústavu ani pojištění či penzijního připojištění. Z informací uvedených na těchto internetových stránkách týkajících se jakéhokoli regulátora finančního či kapitálového trhu nebo jakéhokoli garančního systému (např. Garanční fond obchodníků s cennými papíry), nelze v žádném případě vyvozovat, že tyto instituty zaručují výnosy z kterékoli investiční služby nebo návratnost investic do kteréhokoli investičního nástroje nebo že tito regulátoři takové investice doporučují.

Hlavní Upozornění:

Všechny informace poskytované na obchodnik.xyz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze,s nemovitostmi,průmyslem a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce,nemovitosti nebo alternativní investice vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze,realitním nebo jiném trhu. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Tohle platí na jiné trhy(reality,virtuální trhy,průmyslové a jiné). Rozhodnutí obchodovat komodity,akcie nebo jiné prvky jiných trhů je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že ne jen burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze.

reklama

Další Upozornění:

Všechny informace poskytované na Obchodnik.xyz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se nejen obchodování na burze. Veškerá data, informace, názory ať už placené či zdarma zveřejněná na tomto webu jsou prezentována výhradně formou osobních zkušeností,obchodování,v různých sférách ať už vlastníků webu nebo autorů či robotických autorů, kteří nám poskytují své příspěvky z jiných důvěryhodných zdrojů. Pokud jsou v takovýchto příspěvcích zmiňovány konkrétní společnosti, produkty či obchodní příležitosti, nelze to v žádném případě považovat za doporučení a jejich případné využití je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení uživatele.

Inflace ovlivňující investiční rozhodování spojené s riziky

V mnoha investičních propočtech do šedesátých let nebyla míra inflace až tak velká a neuspokojující. Zejména k tomu vždy přispěla nízká inflace, ale výjimkou byla druhá světová válka, kdy inflace se pohybovala nad 5%., jinak se vždy pohyboval hluboko pod pěti procenty. Šedesátá a sedmdesátá léta se změnil růst cen zejména v západních zemích. Růst inflace měl zejména za následek. Že v investičních projektech bylo nutné zohlednit a započíst i růst cen na trhu.[1]

S H c = ∑ j = 1 n C f j ∗ I ( 1 + i ) j − I 0 {\displaystyle SHc=\sum _{j=1}^{n}{\frac {\mathrm {C} fj*I}{\mathrm {(} 1+i)^{j}}}-I_{0}}

SHc – čistá současná hodnota

CF– roční cash flow

I -náklady na kapitál

I– investice

Ij– míra inflace

Jednorázová investice na opravu staré stodoly činí 100 000 000 Kč. Roční cash flow je 15 000 000 Kč a předpokládaná životnost je 9 let. Náklady na kapitál činní 10% a míra inflace je 6% ročně.[2]

Nyní rozhodneme o koupě stodoly.

Neuvážíme-li inflaci na CF, vychází SHc – záporná:

S H c = ∑ j = 1 n 15 ( 1 + 0 , 1 ) j − 100 = − 13 , 6 m i l {\displaystyle SHc=\sum _{j=1}^{n}{\frac {\mathrm {15} }{\mathrm {(} 1+0,1)^{j}}}-100=-13,6mil}

Uvážíme-li inflaci na CF, i budoucí výnosy potom vyjde následující:

S H c = ∑ j = 1 n 15 ⋅ 1 , 06 j ( 1 + 0 , 1 ) j − 100 = 12 , 6 m i l {\displaystyle SHc=\sum _{j=1}^{n}{\frac {\mathrm {15\cdot 1,06} ^{j}}{\mathrm {(} 1+0,1)^{j}}}-100=12,6mil}

Takže SHc je kladná a můžeme se rozhodnout opravit starou stodolu.

Riziko investování S jakýmkoli podnikáním jeli už velké či malé dochází k vynakládání určitého kapitálu investováním je spojeno určité investiční riziko. Vyplývá z toho, že předem není znám výsledek investování. Investice může přinést slušný zisk, ale opačně může být také cela ztracena a dostat se do vážných existenčních problémů. Riziko investování může být malé, například při vložení kapitálu do určité banky, avšak výnos je poměrně malý, nebo velký, například investice do nového podniku v rozvojové zemi, která může přinést vysoký zisk, nebo může být zcela ztrátová až likvidační. Investiční riziko je tedy svázáno s pravděpodobností budoucích výnosů. Čím je pravděpodobnost ztráty větší, tím je investování pochopitelně rizikovější.[1]

Příklad rizika z investice

S H c = ∑ j = 1 n C F j ∗ p j {\displaystyle SHc=\sum _{j=1}^{n}CFj*pj}

pj – pravděpodobnost výskytu určité výše CF

n – počet, možných velikostí CF

CFj – zisk dosažený s pravděpodobností Pj

Příklad: Zisku 200.000 Kč bude dosaženo s pravděpodobností 30% zisku 300.000 Kč s pravděpodobností 50% a zisku 400.000 Kč s pravděpodobností 20%. Určete zisk.[2]

Z = 200 000*0,3+300 000*0,5+400 000*0,2 = 290 000 Kč.

odpověď: Očekávaný zisk z investice činní 290 000 korun českých.

Investiční rizika, pojem a druhy rizika

Riziko vyjadřuje nebezpečí nedosažení očekávaných výsledků a takový druh nejistoty, kterou lze určitým způsobem kvantifikovat pomocí pravděpodobnosti. Rizika se rozlišují následovně na:

 • objektivní
 • subjektivní

Mezi objektivní rizika patří:

 • Přírodní
živelní události a katastrofy – zemětřesení, požáry atd.
 • Politické události
změny vlády, převraty a politický chaos
 • Makroekonomické změny
daně, cla, úroky, inflace, regulační opatření a embarga
 • Sociálně patologické jevy
kriminalita, teroristické útoky a podvody.[3]

Mezi subjektivní rizika patří:

 • nedostatečné manažerské schopnosti v oblasti financí,
 • technická a ekonomická neznalost, nekvalifikovanost personálu,
 • nedbalost a neodpovědnost,
 • malé schopnosti adaptace na řízení na změn a podmínek.[3]

Podle příčin ve vztahu k činnosti podniku se rozlišuje riziko:

 • PROVOZNÍ
havárie strojů nebo systémů, úrazy, chyby v zásobování, stávky
 • TRŽNÍ
cenové, úrokové měnové riziko
 • INVESTIČNÍ A FINANČNÍ
vložení peněz do investičních projektů, do cenných papírů, platební neschopnost vlastní, odběratelů a zadluženost
 • INOVAČNÍ
zavádění nových výrobků a technologií.[3]

Podle možnosti ovlivnění předchozích druhů rizik lze rozlišit:

 • rizika ovlivnitelná
rizika úrazů lze omezit bezpečnostním zařízením, riziko cenové kvalitou výrobků nebo snižováním nákladů, riziko přírodních událostí pojištěním
 • rizika neovlivnitelná
politická situace, daně a úroky

Vzorec: Riziko lze spočítat a kvantifikovat

HR= P x Š

HR= hodnota rizika

P= hodnota pravděpodobnost rizika nastane

Š= je hodnota předpokládané škody, kterou nám riziko způsobí[3]

Analýza rizik

 1. identifikace rizik
 2. posouzení rizik
 3. odezvy na rizika
 4. sledování rizik[3]

Inflační riziko

Riziko inflace představuje vždy velké nebezpečí. V ekonomii se zrychlí růst cen služeb a zboží. V tomto případě klesne kupní síla investice. V takovém případě proto vždy musíme hlavně brát v úvahu nikoliv nominální výnos, ale výnos očištěný o změnu cenové hladiny.[4]

Úrokové riziko

Úrokové riziko představuje nebezpečí, že s růstem úrokových sazeb klesne tržní cena akcií či dluhopisů a tím pádem i hodnota investice.[4]

Kreditní riziko

Kreditní riziko se týká dluhopisů a znamená nebezpečí, že ten, kdo dluhopis vydává jeho emitent zákon č. 190/2004 Sb., nebude schopen dostát svému závazku splatit nominální hodnotu daného dluhopisu.[4]

Riziko likvidity

Riziko likvidity skrývá, že v době, kdy budeme chtít aktivum přeměnit v peníze to, nebude možné vzhledem k nedostatečné poptávce na trhu.[4]

Měnové riziko

Měnové riziko představuje samotné nebezpečí, že zahraniční měna, v níž je aktivum, se během investičního období znehodnotí oproti domácí měně a díky tomu klesne výnos z investice vyjádřené v domácí měně. Příkladem lze uvést pád Rublu v roce 2014.[4]

Riziko trhu

Riziko trhu patří mezi ty horší, kterému podléhají všechny dluhopisy či akcie na konkrétním kapitálovém trhu. (zákon č. 256/2004 Sb., 89/2012 Sb., NOZ a č. 191/1950 Sb., – zákon směnečný a šekový).[4]

Řízení trhu

Řízení rizik v investicích patří mezi nejdůležitější části finančního světa. Dalo by se jednoduše definovat co se skrývá pod pojmem řízení rizik – Je to neustálý proces, který se odehrává v průběh všech jednotlivých fází životního cyklu investice. Od samotného začátku investování a až po ukončení investice se musíme zaobírat různými riziky, které nám mohou ohrozit investici či investice. Jedná-li se o větší investice, většinou jsou zřizovány krizové teamy, které zodpovídají za hladký průběh investice a eliminují po případná rizika, které by mohli ohrozit investici. Mohou také přispět k novým příležitostem a tím je spojená angažovanost v procesu řízení rizik. Dalším úkolem je také zapojit zainteresované strany – různé konzultace s odborníky, které též přispějí k řízení rizik. Nejčastěji používaná metoda snižující rizika je takzvaně – metoda principu postupnosti. „Tato metoda je takzvaně snížení neurčitosti odhadu a tím odhadovanou položku rozložíme na menší části. Součet odchylek odhadů podřízených položek je menší než odchylka celkové položky[5] . Existují i mnoho jiných metod na vyhodnocení rizik např.: Monte Carlo, plánování scénářů, rozhodovací stromy.[6]

příklad:

Bramborová investice

Koupili jste někdy pytel brambor, které můžete postupně proměnit buď:

*na hranolky,

*na bramboračku,

*bramboráčky a nebo je jíst jen vařené

Co je tu právě uvedené není skutečně investice, ale je to spotřeba !!!

Ale máme tu ještě jednu možnost nějaké části brambor se můžeme vzdát nebo odložit spotřebu či „oželet pár bramborových knedlíků“ a na jaře sázet a těšit se na další hojnou úrodu. A to už bychom mohli nazvat právě tou onou investicí. Při takové bramborové investici, ale čelíme mnohým a následujícím rizikům:[7]

Příkladem lze uvést:Text kurzívou

a) sucho – nedostatek srážek, zejména na jaře

b) mokro – mnoho srážek zejména na podzim

c) zima -chladné léto

d) horko – suché počasí bez srážek

e) mandelinka bramborová -lze chránit ochrannými fungicidními postřiky

f) háďátka -lze chránit ochrannými postřiky

g) plíseň bramborová -lze chránit fungicidními postřiky

h) krádeže a podobně -pojištění, oplocení atd.[8]

Reference

 

 • MRKVIČKA J. STROUHAL J., Manažerské finance. Vyd. 1. Institut Certifikace účetních, a.s., 2009 ISBN 978-80-86716-62-6
 • MRKVIČKA J. STROUHAL J., Manažerské finance. Vyd. 1. Institut Certifikace účetních, a.s., 2009 ISBN 978-80-86716-62-6 RADOVÁ J. DVOŘÁK P., MÁLEK J., Finanční matematika. Vyd. 5. Grada Publishing, a.s., 2005 ISBN 80-247-1230-X
 • DOLEŽAL J., MCHAL P., LACKO B., a kol., Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, a.s., Praha 2010 ISBN 978-80-247-2848-3
 • http://www.penize.cz
 • DOLEŽAL J., MCHAL P., LACKO B., a kol., Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, a.s., Praha 2010 ISBN 978-80-247-2848-3
 • MRKVIČKA J. STROUHAL J., Manažerské finance. Vyd. 1. Institut Certifikace účetních, a.s., 2009 ISBN 978-80-86716-62-6 DOLEŽAL J., MCHAL P., LACKO B., a kol., Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, a.s., Praha 2010 ISBN 978-80-247-2848-3
 • MRKVIČKA J. STROUHAL J., Manažerské finance. Vyd. 1. Institut Certifikace účetních, a.s., 2009 ISBN 978-80-86716-62-6 DOLEŽAL J., MCHAL P., LACKO B., a kol., Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, a.s., Praha 2010 ISBN 978-80-247-2848-3

MRKVIČKA J. STROUHAL J., Manažerské finance. Vyd. 1. Institut Certifikace účetních, a.s., 2009 ISBN 978-80-86716-62-6 DOLEŽAL J., MCHAL P., LACKO B., a kol., Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, a.s., Praha 2010 ISBN 978-80-247-2848-3