Stříbro

Stříbro
6 (100%) 1 Hlasovalo
Investiční stříbro

Stříbrná cihla o hmotnosti 1000 trojských uncí

Pod pojmem investiční stříbro si lze představit specifickou formu stříbra, která je používána k investičním účelům. Jedná se o stříbrné mince, slitky a cihly s vysokou ryzostí (od 99,9 % výše) a definovanou hmotností. Jejich umělecká nebo sběratelská cena je zanedbatelná, hlavní hodnotu tvoří kov samotný.Srovnání cen stříbra,mincí pro fyzické investování na www.stribro.ml

Obsah

Hodnota stříbra

Stříbro, podobně jako zlato, bylo považováno od starověku za platidlo (Mezopotámie, Pražské groše, stříbrný dolar, …). Stříbro krom své peněžní funkce vždy mělo i významné praktické a později průmyslové využití. Tím se podstatným způsobem odlišovalo od zlata a podobných investic (např. diamantů). Tato vlastnost na jedné straně způsobuje větší volatilitu stříbra, nabízí ale zajímavější možnosti zhodnocení.

V současné době je stříbro investory vnímáno na pomezí průmyslového a drahého kovu. Se zhoršující se globální ekonomickou situací lze očekávat jeho příklon ke vnímání stříbra jako drahého kovu. Investoři ho pomalu začínají nakupovat jako ochranu před ekonomickými problémy. V takovém případě má však význam kupovat zejména fyzické stříbro, nikoliv investovat nepřímo (rozdíl níže). Vzhledem ke velmi omezené nabídce je proto možný výraznější dlouhodobý tlak na cenu kovu.

Fyzický nákup stříbra

Nejběžnější formy fyzického investičního stříbra – vpředu jednouncové mince, vzadu desetiuncové slitky, uprostřed stouncové cihly.

V současné době je fyzické držení stříbra pro investiční účely nejvíce rozšířené v USA, na Středním východě a v některých asijských zemích. V Evropě jsou pak na předních místech severské státy. V ČR dosud investoři upřednostňovali více zlato. Z důvodů vývoje poměru cen těchto dvou drahých kovů celosvětovému růstu popularity investičního stříbra se ale začíná i u nás stav pozvolna měnit.

S investičním stříbrem se můžeme setkat převážně ve dvou základních formách. Jedná se o ražené investiční mince a ražené či lité investiční stříbrné slitky (velké lité slitky = cihly).

Investiční stříbrné mince mají obvykle hmotnost 1 trojské unce (1 oz = cca 31,1 g). Hlavní důraz je kladen na obsah ryzího stříbra, povrchové zpracování proto bývá horší než u mincí sběratelských. Lze se však setkat i s velmi kvalitními ražbami, cena takových mincí však obsahuje vysoké prémium a je tedy z hlediska samotné investice do kovu méně výhodná.

Investiční mince razí ve světě mnoho mincoven. Mezi nejznámější mince patří Silver Eagle (USA), Maple Leaf (Kanada), Kangaroo (Austrálie), Britannia (UK), v Evropě je relativně známý Wiener Philharmoniker (Rakousko), ale významné jsou i mnohé další. Dobrým vodítkem pro posouzení likvidity je certifikace IRA Acceptable, tu uděluje uznávaný penzijní fond ve Spojených státech.

Ražené a lité slitky – cihly se nabízejí v mnoha hmotnostech. Velikosti jsou ve světě odstupňovány v trojských uncích (1, 5, 10, 100, 1000 uncí), v Evropě občas i v gramech (20, 100, 250, 500, 1000, 5000 gramů). Ražba je běžnější u menších hmotností, lití u větších. Velké lité cihly jsou cenově výhodnější, menší ražené vypadají lépe.

Mezi známé světové výrobce patří např. Royal Canadian Mint, United States Mint, Perth Mint, British Royal Mint, Johnson Matthey, Engelhard, Sunshine, Pamp, A-Mark, NTR, Heraeus, Credit Suisse a opět mnozí další.

Nepřímé investování do stříbra

Nakup stříbra je také možné realizovat bez jeho fyzické dodávky a to prostřednictvím derivátů a ostatních nepřímých nástrojů. Je třeba si ale vždy uvědomit, že se jedná pouze o papírové (dnes v době elektronizace pouze virtuální) držení drahého kovu se všemi možnými důsledky z toho plynoucími. Na druhé straně může být nákup takovýchto stříbrných aktiv rychlejší a méně finančně náročný.

Stříbro můžeme obchodovat těmito nepřímými nástroji: futures, opce, certifikáty, warranty, ETFs a fondy (investující do stříbra), akcie těžebních společností.

Cena stříbra

Cena stříbra v amerických dolarech. Výkyv na grafu z roku 1980 způsobil tzv. Stříbrný čtvrtek

Stříbro se obchoduje na několika světových burzách. Hlavními jsou Nymex (USA), Londýn a Hong Kong, dále také Tokio a Dubai. Nezanedbatelnou roli z hlediska cenotvorby však hraje i mimoburzovní trh.

Je třeba si uvědomit, že cena fyzického stříbra zásadně závisí na formě a velikosti odběru. Obzvláště mince a menší ražené slitky budou vždy podstatně dražší než burzovní ceny vycházející z velkých kontraktů a často vypořádávané finančně. Podstatnou roli pak hraje prémium za ražbu a v neposlední řadě DPH. Pro stříbrné slitky a cihly je v ČR sazba daně 21 %. Některé mince mají zdanění nižší. Pokud podléhají speciálnímu diferenčnímu (zvláštnímu) režimu.

Související články

Další významy jsou uvedeny na stránce Stříbro (rozcestník).
Stříbro
  [Kr] 4d10 5s1
Ag
47
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
↓ Periodická tabulka ↓
Kovové stříbro

Kovové stříbro
Obecné
Název, značka, číslo Stříbro, Ag, 47
Cizojazyčné názvy lat. Argentum
Skupina, perioda, blok 11. skupina, 5. perioda, blok d
Chemická skupina Přechodné kovy
Vzhled Stříbřitě lesklý kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost 107,8682
Atomový poloměr 144 pm
Kovalentní poloměr 145±5 pm
Van der Waalsův poloměr 172 pm
Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s1
Oxidační čísla +I,+II
Elektronegativita (Paulingova stupnice) 1,93
Ionizační energie
První 731,0 kJ·mol−1
Druhá 2070 kJ·mol−1
Třetí 3361 kJ·mol−1
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustava Krychlová
Mechanické vlastnosti
Hustota 10,49 g/cm3
Skupenství Pevné
Tvrdost 2
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost 429 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání 961,78 °C (1 234,93 K)
Teplota varu 2162 °C (2 435,15 K)
Elektromagnetické vlastnosti
Měrný elektrický odpor 15,87 nΩ·m (při 20 °C)
Magnetické chování Diamagnetický
Silver spectrum visible.png
Izotopy
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P
107Ag 51.839% je stabilní s 60 neutrony
109Ag 48.161% je stabilní s 62 neutrony
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Cu
Palladium Ag Kadmium

Au

Stříbro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku. Vyznačuje se nejlepší elektrickou a tepelnou vodivostí ze všech známých kovů. Slouží jako součást různých slitin pro použití v elektronickém průmyslu, výrobě CD i DVD nosičů a šperkařství, jeho sloučeniny jsou nezbytné pro fotografický průmysl.

Obsah

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Typický kovový prvek, známý již od starověku. Z prvků vykazuje nejlepší elektrickou i tepelnou vodivost. Po mechanické a metalurgické stránce je velmi dobře zpracovatelné – má dobrou kujnost a dobře se odlévá (dobrá zatékavost).

Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-orbitalu. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství +1, sloučeniny dvojmocného stříbra jsou nestálé a mají silné oxidační schopnosti. Kationt trojmocného stříbra Ag+3 je nutné z důvodu jeho nestálosti stabilizovat velkými anionty.

Přestože je stříbro řazeno mezi drahé kovy, které se obecně vyznačují značnou chemickou stabilitou, je velmi dobře rozpustné v kyselině dusičné především díky jejím silným oxidačním vlastnostem. Reakce probíhá podle rovnice:

3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O

Vůči koncentrované i zředěné H2SO4 je stříbro netečné, stejně při působení dalších minerálních kyselin. Za přítomnosti kyslíku se stříbro rozpouští i v roztocích alkalických kyanidů za vzniku kyanostříbrnanového iontu [Ag(CN)2]

Na suchém čistém vzduchu je stříbro neomezeně stálé. Stačí však i velmi nízké množství sulfanu (sirovodíku) H2S, aby stříbro začalo černat, protože na jeho povrchu vzniká vrstva sulfidu stříbrného Ag2S.

Výskyt a výroba

Graf těžby stříbra od roku 1880

V zemské kůře se stříbro vyskytuje pouze vzácně. Průměrný obsah činí kolem 0,07–0,1 mg/kg. V mořské vodě činí jeho koncentrace přibližně 3 mikrogramy v jednom litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom stříbra přibližně 1 bilion atomů vodíku.

V přírodě se stříbro obvykle vyskytuje ve sloučeninách, vzácně však i jako ryzí kov. Téměř vždy je stříbro příměsí v ryzím přírodním zlatě. Z minerálů stříbra je nejvýznamnější akantit a jeho vysokoteplotní modifikace (nad 179 °C) argentit Ag2S.

Jako zdroj pro průmyslové získávání stříbra jsou však rudy olova, mědi, niklu nebo zinku. Nejvíce používanou metodou pro získávání i čištění ryzího stříbra je elektrolýza, z halogenidů je však možno jej jako ryzí získat i pyrometalurgicky přímým tavením.

Největšími světovými producenty stříbra jsou Mexiko, Kanada, Peru, Austrálie a USA. V Čechách se ve středověku dobývalo značné množství stříbrných rud. Nejznámější lokalitou je patrně Kutná Hora – kromě dobývání a rafinace stříbra zde vznikla i královská mincovna, kde byly raženy známé stříbrné groše. Další lokality s výskytem stříbrných rud nalezneme i v Krušných horách a na Českomoravské vysočině.

Využití

Stříbrná cihla o hmotnosti 1000 trojských uncí, to je asi 31 kg

Klenotnické využití stříbra – prsteny

Přírodní stříbro

Elementární stříbro je v praxi využíváno především pro své unikátní fyzikální vlastnosti – vynikající elektrickou a teplotní vodivost, relativně dobrou chemickou stabilitu a odolnost vůči vlivům okolního prostředí a vysokou odrazivost pro viditelné světlo. Uplatní se zde jak kovové elementární stříbro, tak především jeho slitiny s dalšími kovy.

Kovové stříbro

 • Velmi tenká vrstva kovového stříbra se využívá jako záznamové médium na CD a DVD kompaktních discích. Vrstva stříbra se vakuově nanáší na plastovou podložku a po překrytí další plastovou vrstvou se na ni zaznamenávají stopy generované laserem, který poté slouží i pro čtení uloženého záznamu. Pro zvláště důležité aplikace (některé počítačové hard disky) se využívá směsí stříbra s menším množstvím platiny. U levnějších variant záznamových médií může být stříbro naopak nahrazeno hliníkem.
 • Vysoké optické odrazivosti stříbra se již po dlouhou dobu využívá při výrobě kvalitních zrcadel. Zde je tenká vrstva stříbra nanášena na skleněnou podložku a druhou skleněnou deskou je chráněna proti korozi atmosférickými plyny.
 • Stříbro jako drahý kov je materiálem pro výrobu pamětních mincí a medailí. Stříbrné mince byly raženy již ve starověku (Egypt, římská říše) i ve středověku (Pražské groše). Ve sportu je v současné době stříbrná medaile udělována sportovci, který obsadil druhé pořadí v určité disciplíně. Mnohdy jsou ovšem tyto medaile pouze pokrývány povrchovou vrstvou stříbra, obvykle elektrolyticky. K výročí různých významných událostí jsou často vydávány pamětní mince. Opět buď z čistého stříbra nebo stříbrem pokryté.
 • Kovové stříbro i jeho sloučeniny jsou základním prvkem vysoce účinných miniaturních elektrických článků (baterií), používaných v moderních náramkových hodinkách a mnoha dalších malých elektrických spotřebičích.
 • Stříbrozinkové akumulátory mají kladné desky z porézního sintrovaného stříbra a záporné ze sloučenin zinku. Jsou o 70 % lehčí a objemově asi o 60 % menší než olověné akumulátory, vynikají mechanickou odolností, mohou pracovat v rozsahu teplot −40 až +40 °C, vydrží vybíjení velkým proudem a snesou zkraty. Jejich nevýhodou je potřeba pečlivé údržby, vysoká cena a krátká doba života.
 • V magických aplikacích bylo stříbro odpradávna pokládáno za velmi účinný prostředek proti působení temných sil. Například jedním z několika skutečně účinných způsobů likvidace vlkodlaka je jeho zastřelení kulkou z čistého stříbra.

Slitiny stříbra

Samotné stříbro je poměrně měkké a je náchylné k černání při styku se sloučeninami síry v atmosféře. Proto se pro praktické aplikace obvykle slévá s jinými kovy, které zlepší jak jeho mechanické, tak vzhledové vlastnosti.

 • Klenotnické zlaté slitiny obsahují téměř vždy určité procento stříbra. Naopak klenotnické stříbro je obvykle slitinou s obsahem kolem 90 % stříbra, doplněné mědí. Pro zvýšení povrchové kvality stříbrných šperků (lesk, odolnost) se někdy tyto předměty pokrývají velmi tenkými vrstvičkami kovového rhodia.
 • V medicíně nacházejí uplatnění slitiny stříbra především v dentálních aplikacích. Relativní zdravotní neškodnost a chemická odolnost stříbra se uplatňuje především ve slitinách s převládajícím obsahem palladia, ale existuje celá řada dentálních slitin na bázi zlata, které obsahují menší množství stříbra.
  • Speciálním případem dentálního využití stříbra jsou amalgámy. Tyto slitiny se používají jako výplně otvorů vzniklých po odvrtání zubního kazu. Jejich hlavními složkami je rtuť a slitiny stříbra s mědí a cínem.
 • Velmi významné místo patří slitinám stříbra jako základu pájek pro využití především v elektrotechnice. Stříbrné pájky se vyznačují vysokou elektrickou vodivostí, tvrdostí a relativně vysokým bodem tání. Slitiny stříbra s cínem, kadmiem a zinkem slouží v elektrotechnice jako spojovací materiál pro konstrukci plošných spojů a další aplikace.

Platidlo

Stříbro a mince z něj ražené byly po tisíciletí rozšířeným platidlem. Pro měkkost stříbra se z něj velice dobře razily stříbrné peníze. Nejznámější a nejrozšířenější stříbrnou mincí byl tolar. Stříbrný tolar ražený byl tak rozšířeným a oblíbeným a stálým platidlem, až se stal i základem pro dnešní dolar. Tolar byl platidlem několik set let nejen v Evropě ale i na dalších kontinentech. Podobnost slov tolar a dolar je patrná.

Další stříbrnou mincí byl groš. V našich zemích byl velice známý Pražský groš, který platil stejně jako tolar několik set let.

XAG je označení troyské unce stříbra jako platidla podle standardu ISO 4217.

Sloučeniny

Z pohledu praktického využití je nejvýznamnější sloučeninou stříbra dusičnan stříbrný AgNO3. Je to bílá krystalická látka, velmi dobře rozpustná ve vodě. Lze ji připravit ve velmi vysoké čistotě, nejlépe rozpouštěním čistého stříbra v roztoku kyseliny dusičné. Tato sloučenina poté slouží v chemické výrobě jako zdroj stříbrných iontů pro další reakce.

Sulfid stříbrný Ag2S je černá, nerozpustná sloučenina, jejíž vznik způsobuje černání stříbrných předmětů působením i stopových množství sulfanu (sirovodíku) v atmosféře. Ag2S patří mezi nejméně rozpustné známé soli anorganických kyselin.

Halogenidy stříbra jsou ve vodě většinou nerozpustné sloučeniny, nacházející hlavní využití ve fotografickém průmyslu. Jejich poněkud rozdílných vlastností se využívá i v analytické chemii k důkazu i stanovení některých anionů.

 • Bromid stříbrný AgBr je slabě nažloutlý a v amoniaku se rozpouští poměrně obtížně a pomalu. Vzniká při argentometrické titraci bromidů roztokem dusičnanu stříbrného, používá se při výrobě fotografických filmů a papírů.
 • Jodid stříbrný AgI je žlutý a v amoniaku zcela nerozpustný. Vzniká při argentometrické titraci jodidů roztokem dusičnanu stříbrného, používá se např. při pokusech o umělé vyvolání deště, kdy jsou mikroskopické krystalky této látky rozptylovány z letadla do oblaků a slouží jako kondenzační jádra, na nichž vznikají první kapky dešťové vody.

Ve vodě je rozpustný pouze AgF.

Argentometrickou titrací je možno určit například množství halogenidových iontů v mořské vodě. Uveďme příklad: Chceme-li určit ve vzorku mořské vody obsah chloridových aniontů, zjistíme ho výpočtem ze součinu rozpustnosti chloridu sodného NaCl. Při určování ale musíme mít na vědomí, protože titrací vzniká sraženina, že sraženinu nevytváří jen chloridový anion, ale i bromidový a jodidový, a to ještě daleko ochotněji než chloridový. Tudíž musíme počítat s tím, že výsledek výpočtu nebude úplně přesný.

Fotografický proces

Podrobnější informace naleznete v článku Vyvolávání filmu.

Muzeální typ fotografického aparátu

Sloučeniny stříbra jsou základem celého průmyslového odvětví – fotografického průmyslu, které se zabývá výrobou produktů pro získávání fotografií a filmů.

Biologický a ekologický význam stříbra

Stříbro, jako většina ostatních těžkých kovových prvků, je v lidském organizmu přítomno pouze ve stopových množstvích.[zdroj?] Stříbro obecně působí především baktericidně a desinfekčně (koloidní stříbro).[zdroj?]

Baktericidních vlastností stříbra se využívá i při jednorázové dezinfekci menších zdrojů pitné vody (studny). Je součástí vojenských pohotovostních souprav, které umožní v terénu získat pitnou vodu i z velmi znečistěných zdrojů.[zdroj?]

Využití v léčbě

Stříbro je výhodné antiseptikum; zvláště na mokvající popáleniny je stříbrná sůl sulfadiazinu (preparát DERMAZIN) [1]

Historicky byl pekelný kamínek (dusičnan stříbrný) některými národy používán k léčbě očního trachomu. [2]

Baktericidní a fungicidní účinky nanostříbra jsou ještě výraznější, proto je nanostříbro součástí celé řady rehabilitačních, preventivních a léčebných preparátů, ale i textilních výrobků se zdravotním účinkem. Nanostříbro také snáze proniká tkáněmi, takže jako lék či suplement může být použito i k ochraně hlubších vrstev kůže, kloubů či celého organizmu. [3]

Zdravotní rizika

Ve vyšších dávkách a koncentracích je však působení stříbra na organizmus negativní. Při styku pokožky roztoky Ag+ dochází ke vzniku tmavých skvrn – komplexních sloučenin stříbra a bílkovin v pokožce. Dlouhodobý vysoký přísun stříbra vede k jeho ukládání do různých tkání, především do kostí. O případné karcinogenitě a míře toxických účinků solí stříbra se doposud vedou spory a probíhá zde další výzkum.

Ekologická rizika

Americký výzkum ukázal, že nanočástice stříbra o průměru 30 nanometrů a menší se ukládají v tkáních vyvíjejících se embryí ryb a mohou vyvolat závažné malformace včetně krevních výronů do hlavy a otoků, které vedou k úhynu rybích larev.[4]

Světová cena stříbra

Cena stříbra na světových trzích USD/oz Aktuální k 30. 12. 2014 [5]

Stříbro, stejně jako jiné drahé kovy je komoditou s kterou se obchoduje na světových burzách. Základní a nejznámější je burza Londýn, ta zveřejňuje průběžně výsledky obchodování tzv. Lodnon FIX a London SPOT. Světová cena stříbra je pak udávaná v dolarech za trojskou unci (USD/oz).

Odkazy

Stříbro, ceny a graf, kurzy.cz – cena stříbra v CZK a USD