Do certifikátů

Do certifikátů
6 (100%) 2 Hlasovalo
Definice,vaše možnosti:Investiční certifikát je cenný papír. Jde o zvláštní typ dlužního úpisu, který vydávají emitenti (nejčastěji banky) a který kupují investoři, aby si jej později nechali zpět proplatit a mohli tak realizovat zisk. K riziku pohybu podkladového aktiva je tedy třeba připočíst i rizika spojená s emitentem. Při případné insolventnosti emitenta bude nárok držitele certifikátu řešen v rámci insolvenčního řízení společně s nároky ostatních oprávněných stran.

 

Povaha cenného papíru

Investiční certifikáty lze koupit či prodat na burze nebo přímo přes emitenta. Cena investičního certifikátu se vyvíjí na základě vývoje hodnoty podkladového aktiva. Podkladovými aktivy investičních certifikátů jsou nejčastěji akciové indexy, veřejně obchodované akcie, ceny komoditních kontraktů, úrokové míry, křížové kurzy měn atd.[1] Důležité je, aby se hodnota podkladového aktiva dala nějak měřit, byla ověřitelná a dala se vyjádřit číslem. Konstrukce některých certifikátů, jako jsou například bonus certifikáty, je často velmi složitá a nepřehledná.

Cena investičního certifikátu není závislá na nabídce a poptávce po daném certifikátu, což jej odlišuje například od akcií a dluhopisů. Pomocí investičních certifikátů lze spekulovat jak na růst, tak i na pokles podkladového aktiva. Pro každý investiční certifikát platí pravidla definovaná v takzvaném emisním prospektu každého investičního certifikátu. Ta přesně určují, jak bude emitent stanovovat hodnotu certifikátu v závislosti na vývoji podkladového aktiva a uplynulém času. Investiční certifikáty mohou být emitovány na neomezenou nebo i na předem určenou dobu.

Investiční certifikáty jsou velmi rozšířené hlavně v Německu. Největšími emitenty investičních certifikátů jsou proto hlavně banky působící v německy mluvících zemích, jako jsou například Commerzbank, Deutsche Bank, Sal Oppenheim a ABN Amro.

Typy investičních certifikátů na pražské burze

Indexový certifikát

Podkladem je akciový index. Tento certifikát je většinou bez pákového efektu, poměr mezi vývojem certifikátu a podkladového aktiva je 1:1. Tzn. případný pokles/růst aktiva o určitý počet procent znamená i pokles či růst certifikátu o stejný počet procent. Největší výhodou tohoto certifikátu je jeho jednoduchá konstrukce a transparentnost pro drobného i institucionálního investora.

Basket certifikát

Podkladem tohoto certifikátu je koš akcií nebo jiných instrumentů. Většinou to bývá koš komodit či akcií určitého segmentu trhu. Basket certifikát funguje stejně jako indexový certifikát.

Turbo certifikát

Podkladovým aktivem může být akciový index, komodita či prakticky jakékoli jiné aktivum. Důležitým rysem turbo certifikátu je jeho pákový efekt. Na pražské burze je nabídka těchto certifikátů dominantní.

Bonus certifikát

Bonusový certifikát je vhodný pro dlouhodobého investora, který spekuluje na vysoký růst podkladového aktiva, ale nemusí se bát mírného poklesu či mírného růstu, protože v tomto případě počítá s bonusem. Naopak v případě jakéhokoliv i krátkodobého pohybu podkladu mimo určenou hranici jsou podmínky oproti přímé investice do podkladu nevýhodné. Reverzní bonusový certifikát je vhodný pro investory, kteří preferují dlouhodobé investice a spekulují na výrazný pokles podkladového aktiva. Přitom se nemusí bát mírného růstu či mírného poklesu, protože v tom případě počítají s bonusem, ale je třeba se obávat třeba i krátkodobého pohybu mimo tzv. bariéru (viz níže)

Bonusové certifikáty obsahují tzv. bariéru, což znamená označenou hodnotu podkladového aktiva, při jejímž dosažení ztrácí investor nárok na bonus a realizuje přímou ztrátu ve formě odečtení tzv. nadhodnoty zaplacené poměrným dílem bonusu započteného do ceny certifikátu v okamžiku jeho koupě (tedy rozdílu mezi cenou podkladu a poměrnou aktuální cenou bonus certifikátu v okamžiku nákupu). Tento stav je nevratný i při následném návratu podkladu nad stanovenou bariéru. Certifikát poté přechodně klesne pod hodnotu podkladu a tím znemožňuje okamžitý prodej bez realizace další ztráty a s její hodnotou se srovná v určeném poměru až v době splatnosti certifikátu, tj. někdy i za několik let. Pro každý certifikát existují přesné podmínky a vzorce pro výpočet jeho chování (označované např. jako “term sheet”), obsahující desítky stran pravidel a složité matematické vzorce konkrétního chování. Formu zveřejňování těchto pravidel upravuje do velké míry každý emitent sám včetně užité terminologie.

Diskontní certifikát

Diskontní certifikát je vhodný pro investora, který spekuluje, že podkladové aktivum bude stagnovat, mírně růst (do výše CAP) nebo mírně klesat (do výše diskontu). Předpokladem je ale držení až do dne expirace a včasný nákup, kdy je diskont co největší.

Garantovaný certifikát

Garantovaný certifikát je vhodný pro investora, který má odpor k riziku, je ochoten držet certifikát dlouhodobě (až do data splatnosti), spekuluje na růst podkladového aktiva ve 2. a 3. roce a přitom mu nevadí, že se podílí na růstu jen nejvýše 10 % ročně (ve 2. a 3. roce). Výhodou konstrukce tohoto certifikátu je garance, která je většinou ve výši 100 % investované částky.

Co nabízí investiční certifikáty?

Investiční certifikáty představují moderní formu investování s omezenou mírou rizika, která je dopředu přesně definována. Investoři mají kdykoliv v průběhu životnosti certifikátu možnost tento certifikát odprodat za aktuální tržní cenu. Možné výnosy z certifikátů mohou několikanásobně překonat výnosy z tradičních konzervativních typů zhodnocování peněžních prostředků, zejména termínovaných vkladů a státních dluhopisů.

Certifikáty jsou vždy emitovány, neboli vydávány renomovanými nadnárodními bankami ve spolupráci s BH Securities. V rámci exkluzivních nabídek umožňujeme svým zákazníkům investovat zejména do garantovaných a bonusových investičních certifikátů. V případě, že si zákazník nechce „podržet“ investiční certifikát do jeho splatnosti, může jej prostřednictvím BH Securities prodat za aktuální tržní cenu i před uplynutím doby splatnosti. Informace o aktuálních tržních cenách jsou investorům kdykoliv k dispozici online v zabezpečené části internetových stránek BH Securities.

Některé smlouvy a papíry jsou dobré jen na hraní, některé na zajištění budoucnosti. BHS Investiční certifikáty patří mezi moderní formy investování. Váháte, jak co nejlépe zhodnotit například 100.000 CZK? Investujte do nich.

Svým charakterem odpovídají dluhopisům, jak je znáte. Můžete si však vybrat odvětví či obor, kterému věříte. Jsou vydávány velkými nadnárodními bankami, přináší předem jasně definované výrazně vyšší zisky při minimálním riziku a díky BHS jsou snadno dostupné k nákupu a předčasné kdykoliv splatitelné za tržní cenu a to přímo na pražské burze prostřednictvím BHS.A to nejlepší nakonec, po celou dobu investice nemusíte rozumět obchodování, akciovému trhu či každý rok řešit rozčarování ze změny úrokových sazeb.

JEDNODUCHOST
V jednom certifikátu se skrývá zhodnocení celého indexu, profesionální strategie nebo spekulace na určitý obor.
TRANSPARENTNOST
Investor zná cenu certifikátu, ví, kam investuje, za jakých podmínek a zjištěné údaje se dají poměrně lehce ověřit.
LIKVIDITA
Certifikát je možno kdykoliv prodat u emitenta prostřednictvím BHS anebo na burze.
UNIVERZÁLNOST
Je možno se ziskem investovat jak na rostoucím, tak na klesajícím nebo stagnujícím trhu.
PŘIZPŮSOBIVOST
Cena certifikátů často nepřesahuje 10 až 100 EUR a je možno investovat i s poměrně malými částkami.
PŘÍZNIVÉ NÁKLADY
Díky jednoduché struktuře jsou certifikáty levnější než fondy nebo aktivní obchodování.
ZKUŠENOST VÍCE NEŽ 20 LET V OBORU
BH Securities a.s. je zkušeným obchodníkem s cennými papíry, kdy na prvním místě stojí zprostředkování nabídky a poptávky po investičních certifikátech a zajištění realizace těchto obchodních transakcí.

Postup  při přípravě certifikátu:

Před vydáním vlastního investičního certifikátu jsou emitentem ve spolupráci s BH Securities  (dále je BHS) připraveny základní parametry. Tyto základní parametry jsou prezentovány v písemné podobě v dokumentu, který se nazývá „pager“ (stručný výtah z emisních podmínek emitenta) Na tomto „pageru“ najdou investoři informace o konkrétním podkladovém aktivu, datu emise, době splatnosti a výplatních podmínkách. Po zafixování parametrů investičního certifikátu je vydán finální dokument, ve kterém investoři najdou přesné hodnoty (tj. participace, fixační hodnoty atd.).

Před nákupem investičního certifikátu za emisních podmínek je investor seznámen s veškerými riziky spojenými s investováním do tohoto produktu. V případě zájmu o koupi  investičního certifikátu uzavře smlouvu s  BHS, tj. otevře si účet, převede  požadovanou částku k nákupu investičního certifikátu a zadá pokyn k jeho nákupu.

Vývoj podkladového aktiva?

Investiční certifikáty, na jejichž přípravě se podílíme mohou představovat zajímavou investiční alternativu, neboť pro jejich finální výkon jsou rozhodující hodnoty podkladového aktiva pouze v určitých sledovaných dnech, kterými jsou obvykle pouze začátek a konec života certifikátu. V případě, že se jedná o certifikát, který vyplácí kupony, pak jsou pro výplatu kuponů směrodatné pouze rozhodné dny.

Při pozitivní výkonnosti zákazník participuje na vývoji podkladového aktiva v předem stanoveném poměru, v opačném případě je investorovi garantována nominální hodnota certifikátu. Potenciální výnos ve splatnosti garantovaného  investičního certifikátu se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Námi prezentované certifikáty jsou navázány na podkladová aktiva, která se obchodují ve velkých objemech, a proto nejsou výsledné hodnoty podkladového aktiva ovlivnitelné jedním nebo několika málo účastníky kapitálového trhu.

Jaký mohu očekávat výnos?

Výnosová složka  může být stanovena formou kuponových výplat (čtvrtletní či roční výplata), nebo přímo participací na pohybu podkladového aktiva.

Některé emitované certifikáty mohou investorům  při pozitivním vývoji podkladového aktiva přinést výnos až 10%  za rok.

Garance 100 % návratnosti je poskytována pouze v případě „(po)držení“ investičního certifikátu do jeho splatnosti. Garantované certifikáty fungují na stejném principu jako dluhopisy. To znamená, že v době jejich splatnosti je zákazníkům garantována návratnost vložených prostředků bez ohledu na vývoj podkladového aktiva. Možný výnos ve splatnosti garantovaného investičního certifikátu se odvíjí od vývoje podkladového aktiva. Zákazník při pozitivní výkonnosti participuje na vývoji podkladového aktiva v předem stanoveném poměru. Vítanou vlastností garantovaných certifikátů je možnost prodeje i před datem jejich splatnosti za aktuální tržní cenu, která však při poklesu podkladového aktiva nemusí propadat o tolik jako samotné podkladové aktivum, protože garantovaný certifikát se v danou chvíli chová jako diskontovaný dluhopis. Jeho cena tedy do splatnosti certifikátu závisí na standardním úroku.

Délka života investičních certifikátů?

Investiční certifikáty se vypisují na dobu určitou (3 – 5 let) a jejich splatnost je určena přesným datem. Splatnost některých certifikátů může nastat i dříve v případě, že certifikát využívá tzv. funkci autocall, tj. předčasné ukončení ze strany emitenta. V případě funkce autocall může být certifikát splacen i předčasně a investorům jsou vyplaceny případné příslušné výnosy.

Likvidita, možnost odprodeje před splatností?

Investiční certifikát  přináší investorovi pevně stanovený výnos při omezené míře rizika ztráty vložených prostředků formou kapitálové ochrany poskytnuté emitentem. Vítanou vlastností investičních certifikátů je jejich vysoká likvidita, možnost prodeje kdykoliv před datem splatnosti za aktuální tržní cenu.

Tržní cena garantovaných certifikátů v případě extrémních propadů cen podkladových aktiv nemusí reagovat stejnou měrou, jako samotné podkladové aktivum, neboť garantovaný certifikát se v danou chvíli chová jako diskontovaný dluhopis. Jeho cena do splatnosti je dána standardním úrokem.

Discount Certificate (diskontní certifikát) – je zvláštní druh certifikátu, který má omezenou dobu trvání (obvykle 3-18 měsíců). Investor nakupuje certifikát za nižší cenu.

Jaká rizika přináší?

Nejvýznamnější riziko, které je spojeno s investičním certifikátem, je zejména kreditní riziko emitenta, tj. potenciální neschopnost emitující banky dostát svým závazkům vyplývajícím  z emitovaného certifikátu. Z toho důvodu upřednostňujeme spolupráci pouze s nejvýznamnějšími a nejbonitnějšími bankovními domy, u kterých je toto riziko výrazně nižší.

Dalším důležitým rizikem na které je třeba v případě garantovaných certifikátů upozornit,  je  rozhodnutí investora prodat investiční certifikát před jeho splatností (tj. předčasně), v tomto případě bohužel není možně garantovat návratnost investované částky.

Výhody oproti standardním investičním instrumentům

  • rozmanitá nabídka z pohledu podkladových aktiv a splatností
  • možnost vyššího výnosu než u termínovaných vkladů a státních dluhopisů
  • vysoká míra likvidity (možnost kdykoliv prodat za aktuální tržní cenu)
  • snazší uvedení na trh
  • eliminace kurzového rizika

Nabízené druhy certifikátů

BH Securities, a.s. svým investorům s ohledem na riziko a potenciální výnos nabízí dva druhy certifikátů. Zbývající druhy investičních certifikátů (např. pákové, turbo, knockout investiční certifikáty) nenabízí z důvodu možného vysokého rizika ztráty investovaných prostředků.

Garantované certifikáty

fungují na stejném principu jako dluhopisy, avšak ty nenabízejí takovou pestrost nabídky a možnosti. V době splatnosti certifikátu je Vám tedy garantována návratnost vložených prostředků bez ohledu na vývoj na trhu. Při očekávané pozitivní výkonnosti participujete na zisku v předem stanoveném poměru (viz uvedená % u daných certifikátů).

Bonusové certifikáty

přináší možnosti ještě vyššího výnosu než garantované.  Jsou určeny pro investory, kteří se neobávají mírného růstu ani poklesu, neboť pokud se pohybují ve stanovených limitech, získávají v každém případě bonus (viz % vyjádření u certifikátu). Pokud však jejich hodnota v době splatnosti úspěšně překročí horní hranici limitu, získáváte výnosy navíc na základě výkonu daného certifikátu. Pokud naopak poklesne pod spodní bariéru limitu, inkasujete aktuální tržní hodnotu bez nároku na bonus.

Bonus certifikát v sobě obsahuje tzv. ochrannou bariéru (ve vývoji ceny podkladového aktiva), která je tvořena dvěma pásmy:

  • horní hranice (bonus hranice)  – při emisi se nachází několik % nad aktuální hodnotou  podkladového aktiva
  • dolní hranice (ochranná bariéra) – při emisi se nachází několik % pod aktuální hodnotou podkladového aktiva

Znamená to, že investor se nemusí bát mírného růstu ani poklesu, neboť počítá s bonusem. V případě poklesu podkladového aktiva se sleduje, zda se podkladové aktivum nedostane pod stanovenou ochrannou bariéru (její dolní hranici). Pokud je jeho cena nad touto ochrannou bariérou, pak je výnosem bonus, stejně tak v případě stagnace nebo mírného růstu podkladového aktiva. V opačném případě (proražení bariéry tj. dolní hranice) je investorovi v době splatnosti vyplacena částka odpovídající poklesu podkladového aktiva. tj. investor ztrácí nárok na bonus a realizuje přímou ztrátu.

V případě zájmu, je BHS schopno nabídnout zákazníkům investiční certifikáty v jiné měně než CZK, stejně tak je možné v individuálních případech připravit certifikát „přesně na míru“ dle požadavků investora.Nehrajte si s termínovaným vkladem. Jde to i jinak! Zhodnoťte své finance v BHS investičních certifikátech s výnosem více než 5 % ročně.Zatímco průměrný výnos na termínovaných vkladech činí 1,3 %*, BHS investiční certifikáty přinášejí svým majitelům výrazně vyšší zhodnocení.

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou finanční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od vývoje hodnoty podkladového aktiva. Z právního hlediska jsou investiční certifikáty dlužní úpisy, které neztělesňují právo na dividendu, řízení společnosti či na podíl na likvidačním zůstatku tak, jako je to běžné u akcií. Sledujte kurzy certifikátů na pražské burze on-linewww.akcie.cz.

Investiční certifikáty emitují velké bankovní domy zatím spíše ze zahraničí. Důležitou roli v tomto případě hraje bonita či rating bankovní instituce, která tyto certifikáty vydává. Emitent se stává zároveň specialistou, který na burze vystupuje neustále na straně poptávky i nabídky a zajišťuje tak dostatečnou likviditu. Zájemce si na burze může od emitenta tento investiční certifikát (dlužní úpis) koupit a posléze ho kdykoliv (do data splatnosti) prodat. Emitent má povinnost jej vykoupit zpět, ale zároveň má právo disponovat s vloženými prostředky investorů.

Podkladovými aktivy mohou být burzovní indexy, akcie, komodity, měny, a další. Cena investičního certifikátu je odvozována dle jeho podkladového aktiva.

Na Burze cenných papírů Praha jsou certifikáty obchodovány na Regulovaném trhu. Jak začít obchodovat certifikáty?